Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest INSPIRACJA Lidia Wasielak, z siedzibą w Koźminie Wlkp, ul. Zaciszna 6, 63-720 Koźmin Wlkp., kontakt: Lidia Wasielak, adres e-mail: inspiracja.lidia@gmail.com, nr. tel. 722398471
2. Celem zbierania danych jest nawiązanie współpracy pomiędzy Inspiracją a Panią/ Panem bądź udzielenie Pani/Panu informacji związanych z prowadzoną przez nas działalnością.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia współpracy/udzielenia informacji. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
5. Nie mamy zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do momentu, w którym jedna ze stron zrezygnuje z nawiązanej współpracy.